Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Dit is een verhaal over het doorzettingsvermogen van verontruste burgers. Toen eind jaren ’80 van de vorige eeuw een mooie polder verloren dreigde te gaan door plannen om deze vol te bouwen met woningen en vervolgens dat wat er van de polder over zou blijven te ontpolderen (“het Meer naar het dorp brengen, ca. 10 ha.”), is een aantal burgers in Akersloot hiertegen in opstand gekomen. Het was voor deze mensen duidelijk dat natuurwaarden en cultuurhistorie een belangrijk onderdeel zijn van de kwaliteit van het leefklimaat voor velen. En huizen bouwen kon ook elders in het dorp. Een verhaal over de start van de Stichting tot Behoud van Natuurlijke en Cultuurhistorische Waarden in de Alkmaardermeeromgeving en de turbulentie van die eerste jaren en eigenlijk nog steeds.

Krantenbericht over bouwplannen
Krantenartikel augustus 1989 inrichtingsplannen Klaas Hoorn- en Kijfpolder en de boeren
Het verhaal begint met een bekendmaking van B&W (Burgemeester en Wethouders) van Akersloot d.d. 10 maart 1988. Al in 1986 waren er voorlopige 'opzetjes' gemaakt onder leiding van de toenmalige burgemeester Schoof, in samenwerking met het Recreatieschap en gesteund door 'adviesbureau‘s' om te komen tot herinrichting van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder met verblijfsrecreatieve voorzieningen. Maar nu belegden B&W voor iedereen die daarvoor belangstelling had een openbare informatiebijeenkomst op 28 maart 1988 in café de Vriendschap. De gemeenteraad stond positief tegenover de plannen, verontruste burgers wezen het plan unaniem af. In dit plan werd gesproken over het onderwater zetten van een deel van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder, de bouw van een aantal (70 tot 140) verhuurbare vakantiewoningen en eventueel van permanente woningen, aanleg van een brede groenstrook langs de Kerklaan/Boschweg en de aanleg van een surfstrandje. Dit moest Akersloot weer een economische impuls geven en recreatie naar het dorp toe halen want die was veel minder geworden na het wegvallen van de Liliade.

Tijd voor de gemeente (en de raad) om zich te beraden. Het adviesbureau werd weer ingeschakeld. Op 10 augustus 1989 verscheen er een stuk in de krant waarin werd geschreven dat de gemeente Akersloot een principeakkoord gesloten had met het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en de Heidemij over het plan voor de Klaas Hoorn- en Kijfpolder. Hierin wordt gesproken over het onderwater zetten van de polder, 150 vakantiewoningen en 50 koopwoningen en dat alles gerealiseerd binnen 5 jaar. De agrariërs geven in dit stuk aan dat zij nog nooit benaderd zijn voor eventuele verkoop van hun grond.