Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving

In 1989 werden enkele oplettende burgers van Akersloot gealarmeerd door plannen van de gemeente een historische en karakteristieke polder aan de oever van het Alkmaardermeer vol te bouwen met 450 woningen. Voor de mogelijke toekomstige bewoners van deze wijk zou het natuurlijk leuk wonen zijn, maar om daar een zo gave polder aan op te offeren, ging te ver, zo vonden de tegenstanders van de plannen.

Zo zou het worden
Zo zou het worden

Het ging over de Klaas Hoorn- en Kijfpolder die ligt tussen de bebouwde kom van Akersloot en het Alkmaardermeer. De polder wordt tegen het water van het Alkmaardermeer beschermd door een dijkje dat stamt uit het begin van de in 17e eeuw. Bovendien vormt hij een broedplaats voor veel weidevogels (o.a. grutto, kievit en verschillende eendensoorten) en in de winter vinden veel smienten en andere watervogels er hun fourageer- en rustplaats. Genoeg reden dus om als aktiegroep van start te gaan, te meer daar al spoedig bleek dat de gemeente absoluut niet het recht tot bebouwing had, aangezien de betreffende polder deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur en het rijks- en provinciaal beleid in dergelijke gebieden geen intensieve bebouwing toestaat.

Op 23 augustus 1990 werd de stichting "met de lange naam"opgericht en was de aktiegroep een rechtspersoon geworden. Het duurde nog tot 1994 voordat de plannen om de Klaas Hoorn- en Kijfpolder te bebouwen definitief door de provincie werden afgewezen. De stichting had op dat moment haar bestaansrecht al lang bewezen door ook op andere zere plekken de vinger te leggen en zo te voorkomen (vaak na veel moeite en met de hulp van veel burgers uit Akersloot en van andere natuur- en milieuorganisaties) dat de omgeving van het Alkmaardermeer te zeer werd aangetast.

Zo is het gebleven
Zo is het gebleven

Op 26 november 2001 werden de afdelingen Castricum, Akersloot en Limmen officiiëel geïnstalleerd. Er is gekozen voor een stichting zoals die al bestond, met dezelfde (lange) naam, zetelend in Akersloot. De stichting heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Uitgaande post en financieën lopen via het secretariaat en de penningmeester in Akersloot. De drie afdelingen opereren zelfstandig binnen hun eigen kern, maar onder de naam van de stichting. Er vindt geregeld uitwisseling van informatie en overleg plaats tussen de afdelingen en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit het dagelijks bestuur en de afdelingscoördinatoren van de afdelingen Castricum/Bakkum, Akersloot en Limmen. Ook kunnen personen met een specifieke expertise deel uitmaken van het algemeen bestuur.

Klaas Hoorn- en Kijfpolder, Akersloot