Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

Komen er op de locatie van het vroegere sociaal-cultureel centrum De Clinghe 48 huurwoningen in twee appartementencomplexen? Daarover komt binnenkort de gemeenteraad van Castricum aan het woord. De bewoners van Nieuw Koningsduin, de nieuwbouwwijk die de afgelopen jaren in fases op het landgoed Duin en Bosch is verrezen, hebben al van zich laten horen in regionale pers (NHD, 041017).

De voorgenomen bouwplaats op de locatie van de vroegere Clinghe
De voorgenomen bouwplaats op de locatie van de vroegere Clinghe

Gaande het bouwproces ontstond bij de gemeenteraad van Castricum de wens om ook sociale huurwoningen op het landgoed te bouwen. Parnassia, waar de zorginstelling Dijk en Duin onder valt, liet door woningstichting Kennemer Wonen een plan opstellen. De haalbaarheid komt neer op 48 woningen in twee complexen. De bewoners van Nieuw Koningsduin zijn het daar niet mee eens. Hun standpunt is dat op het moment dat zij hun woningen kochten, er geen sprake was van de bouw van sociale huurwoningen. Binnenkort staat de gemeenteraad voor de keuze: het bestemmingsplan aanpassen of niet. Nu heeft de locatie van De Clinghe nog de bestemming 'maatschappelijk'. Dat moet 'wonen' worden.

Locatie De Clinghe

De sloop van de gebouwen als Marelsdal en De Clinghe zijn in het inrichtingsontwerp van 2009 niet voorzien. Sterker nog, er gaat herontwikkeling plaatsvinden! Raadslid De Haan van de Vrije Lijst wees het college eerder op een raadsbesluit uit 2010 waarin wordt verzocht om met eigenaar Parnassia in onderhandeling te gaan om de voormalige zusterflat Koekoeksduin te behouden en daarin sociale woningen te realiseren. Het verweer van Parnassia was dat het gebouw er bouwtechnisch niet geschikt voor te maken was en dat de bouw van duurdere woningen de grondexploitatie kostendekkend moet maken. Als het aan Parnasia ligt, wordt de plek van de vroegere Clinghe als locatie voor sociale woningbouw bestemd.

A-gebouw

De stichting heeft geen enkel bezwaar tegen sociale woningbouw, maar wel tegen de locatie die in het voor zorg bestemde westelijke deel van het landgoed ligt. Bovendien bedreigt de vooruitgeschoven positie, de hoogte van de twee woongebouwen (één van drie en één van vier bouwlagen) en de benodigde parkeerplaatsen de prominente positie van het A-gebouw. De integriteit van de monumentale waarde van het landgoed is in het geding. Er is weliswaar op de voorgenomen locatie altijd bebouwing is geweest, maar die bestond uit één bouwlaag en een kap. Het A-gebouw werd door die bebouwing niet gedomineerd.

Locatie De Wisk

Een alternatieve locatie voor sociale huurwoningen is de locatie van het voormalige paviljoen De Wisk. Hiermee kan het bewoningsnoer vanaf duinresidentie Prinses zu Wied tot aan het woningcluster Koningsduin op een verantwoorde manier worden aangevuld en tevens de verkeersbelasting over het terrein beperkt blijven. Het is niet bekend of Parnassia deze locatie serieus in overweging heeft genomen. Tijdens de presentatie 'Voortgangsrapportage Duin en Bosch' aan de gemeenteraad op 21 september jl. is gebleken dat zij over deze locatie in gesprek zijn met een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. Toch hoeft de raad zich niet genoodzaakt te voelen in te stemmen met een bestemmingswijziging voor de locatie De Clinghe. Er werden tijdens de voortgangspresentatie plekken genoemd waarvoor nog geen bebouwingsplannen zijn, zoals een deel van de locatie De Kaap. Binnen het bestemmingplan kan hier de voorziening voor verstandelijk gehandicapten prima gerealiseerd worden. Locatie De Wisk kan dan alsnog beschikbaar gesteld worden voor de bouw van sociale huurwoningen.