Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

De geactualiseerde informatiebundel over landschapstypen en gewenste en ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied van Castricum en Uitgeest is uit, en via Gekende Landschappen 2018-2022 op te halen.

Een van de belangrijkste redenen van de voormalige gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen om per 2002 te fuseren, was onder andere om een groene gemeente te blijven in een regio waarin verstedelijking om zich heen grijpt.
Kort na de fusie kwam de gemeente Castricum met het initiatief om door middel van burgerparticipatie te komen tot een integrale toekomstvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente onder de naam Buiten Gewoon Castricum. Een aantal personen dat zich verbonden voelde met het landschap, de natuur en met belangstelling voor cultuurhistorie, besloot om als werkgroep aan dat participatieproces deel te nemen. De leden waren: Jos Teeuwisse (voorzitter), Dick Fopma, Peter Keesman, Ernst Mooij, Jan de Ruijter, Chris Tjadens, Arie Veldt, Lia Vriend-Vendel en Jan Willemse.

Om meer dan een gelegenheidsgroepje te zijn, heeft de werkgroep tijdens het proces Buiten Gewoon Castricum aansluiting gezocht en gevonden bij de bestaande Stichting tot behoud van de natuurlijke- en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving. Vanuit verschillende gezichtspunten verdiepte de werkgroep zich in allerlei aspecten van het Castricumse buitengebied. Zij maakten gebruik van de inspraakmomenten tijdens het proces van Buiten Gewoon Castricum en brachten hun kennis en visie samen in de bundel Castricumse Landschappen, nu en in de toekomst. Zo kwam de informatie in 2005 ook beschikbaar voor andere geïnteresseerden.

De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeer-omgeving waakt over de landschappelijke kwaliteiten binnen de gemeentegrenzen van Castricum en Uitgeest. De stichting volgt nauwlettend de ontwikkelingen die het landschap kunnen schaden en schroomt niet om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Dat betekent niet dat de stichting tegen elke verandering en vernieuwing is. Wel vindt zij dat dit op een verantwoorde manier moet plaatsvinden met inachtneming van de cultuurhistorische en de bijzondere natuurwaarden. Daarbij horen handhaving van het open landschappelijke karakter van de polders en het behoud van de herkenbaarheid van de dorpskernen Akersloot, De Woude, Limmen, Castricum, Bakkum.

In 2014 vond de stichting het tijd worden voor een actualisatie van de hiervoor genoemde bundel omdat sinds 2007 ook het grondgebied van de gemeente Uitgeest tot het aandachts-gebied van de stichting behoort en er vele ontwikkelingen in het buitengebied hebben plaats-gevonden. Om meer aandacht te besteden aan het onderwerp recreatie en toerisme werd vanuit de Stichting een werkgroepje gevormd met Riny Pots-Marsilje als voorzitter en Thea van der Wielen, Adrie Lute en Henk Zwaan als deelnemers. Met hun inbreng en met respect voor hun voorgangers heeft Ernst Mooij de informatiebundel geactualiseerd. Dank is ver-schuldigd aan Anneke Huiberts voor het corrigeren van de tekst.

Wie deze informatiebundel gelezen heeft, heeft de landschappelijke verscheidenheid en de daarmee verbonden gebruiksfuncties beter leren kennen. Vandaar ook de titel 'Gekende Landschappen'.