Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Namens de Stichting Alkmaarder­meer­omgeving wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om wat kanttekeningen te zetten bij het voorliggende Plan van Aanpak.

Om te beginnen wil ik echter onze positie in dit verband verduidelijken. Wij zijn tegen de vestiging van een groot complex recreatiewoningen op de Zanderij! Wij zijn echter ook tegen mogelijke alternatieven binnen de gemeente. Wat dat betreft hebben wij geen moeite met het besluit van B & W om niet naar alternatieve locaties te kijken. Ons algemene standpunt is dat wij zuinig moeten zijn met ons buitengebied. Zuinig vanwege de natuur- en landschapswaarden, maar ook zuinig ten behoeve van onze agrariërs.

Ondanks dit negatieve standpunt willen wij toch meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek als deelnemer van het klankbord, om onze opvatting in de loop van het proces hopelijk ook enige invloed te geven.

Wij hebben echter, zoals reeds gezegd,wel een paar kanttekeningen bij het Plan van Aanpak. In de eerste plaats betreft dat de vraag naar de wenselijkheid. Wij hebben eerder al gepleit voor het nagaan of de vestiging van het geplande complex wel wenselijk was. Tot onze tevredenheid stond in de inleiding van het Plan van Aanpak, dat het onderzoek moest leiden tot een antwoord op de vraag of het een gewenste gebiedsontwikkeling zou zijn. In het beslisdocument, zoals beschreven in paragraaf 4.2. komt die wenselijkheid helemaal niet terug, hoewel dat toch een essentiële vraag is voor de gemeenteraad.

In de tweede plaats zouden wij een verduidelijking willen horen voor de uitbreiding van het zoekgebied naar de terreinen ten noorden van de Geversweg. Het vergroot de vrees, die wij ook al eerder hebben uitgesproken, dat bij een positieve beslissing over het huidige plan er over een paar jaar een aanvraag zal komen om ook het noordelijk deel van de Zanderij er bij te betrekken.

Tenslotte vragen wij ons af, hoe deze plannen voor een complex recreatiewoningen zich verhouden met de gedachten van de provincie om langs knooppunten aan de spoorlijn Zaandam-Alkmaar de woningbouw te stimuleren. Het lijkt ons in ieder geval het overwegen waard of een beperkte bouw van permanente woningen voor Castricummers aan de westkant van de spoorlijn niet nuttiger is dan een complex recreatiewoningen, dat de helft van het jaar leegstaat!

Dick Fopma, namens de stichting Alkmaarder­meer­omgeving