Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

(In augustus en september 2004 verschenen er in het Nieuwsblad voor Castricum een aantal artikelen waarin aandacht werd gevraagd voor het werk en het werkgebied van de stichting).

Mensen die zich inzetten voor natuur, milieu en cultuurhistorie worden vaak gerekend tot het geitenwollensokkenvolk. Dat vinden wij helemaal niet erg, want het gaat ons om de resultaten van onze inspanningen en dat heeft met wat voor sok dan ook weinig te maken. In dit jaargetijde gebeurt het zelfs geregeld dat wij er zonder sokken tegenaan gaan.

Onze stichting streeft ernaar de specifieke eigenschappen van de Alkmaardermeeromgeving in stand te houden. Dat betekent niet dat wij tegen verandering en vernieuwing zijn; wel vinden wij dat dit op een verantwoorde manier moet plaatsvinden met inachtneming van het historisch gegroeide karakter van de omgeving. Dat houdt in dat wij nauwlettend de plannen en strategieën volgen die de overheid (gemeente, provincie, hoogheemraadschap) voor het betreffende gebied ontwikkelt. Wij denken mee en daar waar het volgens ons gaat om aantasting van de karakteristieke waarden van het gebied brengen wij gevraagd en ongevraagd onze bezwaren naar voren om zo te proberen de plannen om te buigen of te verijdelen. Er is geregeld overleg met gemeenten, provincie, rijk, hoogheemraadschap en recreatieschap. Ook onderhouden wij nauwe banden met andere natuur- en milieuorganisaties.

Ons werkterrein is de Alkmaardermeeromgeving en die bestaat in ieder geval uit de gebieden die zich in de directe omgeving van het meer bevinden. Vanzelfsprekend behoort het Alkmaardermeer zelf hier ook toe. Deze gebieden bevinden zich hoofdzakelijk binnen de gemeente Castricum. Natuurlijk letten we ook op bedreigingen buiten de gemeentegrenzen; een omgeving trekt zich immers niets aan van een door overheden vastgestelde gemeentegrens. Sinds de fusie van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen tot een nieuwe gemeente Castricum is het gebied waar wij opereren groter geworden. Voor ons vallen de kernen Bakkum, Castricum en Limmen nu ook binnen de Alkmaardermeeromgeving.

De stichting heeft drie afdelingen: de afdeling Castricum. Akersloot en Limmen. Elke afdeling heeft een eigen bestuur overkoepeld door een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. In de besturen zijn diverse specialiteiten aanwezig (geologie, archeologie, plant- en dierkunde, maar ook bestuurlijke ervaring, taalvaardigheid, communicatieve vaardigheid e.d.) zodat wij met verstand van zaken kunnen reageren op overheidsplannen. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid; dat betekent dat wij niet politiek gebonden zijn en ernaar streven met behulp van donateurs in onze financiën te voorzien.

Eén van onze belangrijkste stelregels is dat wij nergens tegen zijn, maar ergens voor. Dat betekent dat wij via de weg van overleg en beïnvloeding bepaalde, in onze ogen minder gelukkige ontwikkelingen in de Alkmaardermeeromgeving, proberen tot voor ieder aanvaardbare ontwikkelingen om te buigen.