Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

April doet zijn naam dit jaar eer aan, sneeuw met Pasen, vorst, maar ook zon en wind en winterse buien; kortom alles wat we misten in de winter kwam nu uit de lucht vallen. Toch is het echt lente en wordt het weer tijd om u te vertellen over waar wij ons het afgelopen jaar zoal mee bezig hebben gehouden. Al met al gebeurde er veel, vooral in Uitgeest en de afdeling 'Uitgeest in oprichting' kunnen we nu dan ook als een volwaardige afdeling beschouwen met enthousiaste en bevlogen medewerkers. Voorlopig vergaderen de afdelingen Akersloot en Uitgeest nog samen, maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld gaan veranderen. Hieronder leest u meer over de afdeling Uitgeest en krijgt u ook het nieuws van de afdelingen Castricum en Limmen en Akersloot.

Bijgaand treft u ons (groene) verzoek aan om de jaarlijkse donatie van minimaal 3 euro aan ons over te maken. Bij het voorjaarsbericht van 2007 was dit groene briefje niet gevoegd, maar was het verzoek in de tekst van het voorjaarsbericht opgenomen. Dat is kennelijk toch niet opvallend genoeg, want veel donateurs waren vergeten om geld over te maken, zodat wij ons verzoek in het najaar nog eens herhaald hebben. Gelukkig hebben wij toen nog heel veel donaties mogen ontvangen. Heel hartelijk bedankt. Onze geldzaken zijn op orde; wij kunnen dankzij uw donaties de kosten van het secretariaat prima dragen. Ook kunnen we onze medewerkers geregeld naar cursussen laten gaan, maar die zijn over het algemeen vrij prijzig, dus uw bijdrage is echt nodig; ook al om de know-how van onze medewerkers op peil te kunnen houden. Wellicht ten overvloede, maar we willen er nog maar eens nadrukkelijk op wijzen: wij zijn politiek en financieel onafhankelijk en streven ernaar dat te blijven. Dankzij uw donaties lukt ons dat tot nu toe aardig.

In dit voorjaarsbericht kunt u ook lezen dat wij op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. Wij willen u vragen dit stukje zeer aandachtig te lezen; misschien weet u iemand die ervoor voelt deze taak op zich te nemen of misschien bent u zelf wel degene naar wie wij zoeken.

Afdeling Uitgeest op de rails.

Vorig jaar nog in oprichting en thans volop aan de slag. In Uitgeest beschikken we intussen over een nieuwe afdeling die de ontwikkelingen daar kritisch volgt en toetst aan de doelstellingen van onze stichting. Het idee van het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest om een deel van de Castricummer polder via een dorpsplanscenario te gaan bebouwen, werd in samenwerking met andere groene organisaties en bewonersgroepen voorlopig omgebogen naar een beperkte groei tot maximaal 13.000 inwoners in 2025. De noodzakelijke extra woningen kunnen binnen de huidige ‘rode contour’ een plek krijgen en het buitengebied wordt er niet mee belast. Met het organiseren van overleg, het verspreiden van posters en pamfletten en een eigen website www.scenario3.nl werd dit alles bereikt en de afdeling blijft de gang van zaken op de voet volgen. De website geeft steeds een actueel beeld van de ontwikkelingen onder de knop 'Nieuws'. Het in ons vorige voorjaarsbericht genoemde ‘Beeldkwaliteitplan Zuidoever’ is thans gereed en ook daar zal door de afdeling Uitgeest in de komende periode aandacht aan worden besteed. Onze contactpersoon in Uitgeest, Henk Zwaan, zal binnenkort de nieuwe afdeling in het algemeen bestuur vertegenwoordigen en de activiteiten ervan afstemmen op onze algemene doelstellingen.

Afdeling Castricum

Maer- of Korendijk.

Te Castricum is op 8 december 2007 de Maer- of Korendijk wandelroute officieel geopend. Er staat een informatiepaneel en langs de route zijn banken geplaatst. Door de gemeente Castricum is in het kader van Samen Werken In Het Groen een wandelrouteboekje uitgebracht dat gratis kan worden afgehaald. Hopelijk kan de uitgave van dit boekje beschouwd worden als de opmaat naar de restauratie van de Maer- of Korendijk in 2008. Verschillende onderzoeken moeten verricht worden voordat tot restauratie kan worden overgegaan. Onze stichting pleit al jaren voor herstel van de dijk.

Papenberg.

Aan de directie van het PWN is een brief verzonden met het verzoek tot herstel van het uitzichtpunt Papenberg. Door bomengroei is het uitzicht vanaf de Papenberg op de dorpen Castricum, Bakkum en verdere omgeving tot het verleden gaan behoren. Het gevolg van dit belemmerde uitzicht is dat bezoekers van het uitzichtpunt gaan dwalen om toch nog ergens een uitzicht op Castricum te vinden. Dit is af te leiden uit de struinpaden die op de duintoppen zijn ontstaan. Er is inmiddels overleg afgesproken met het PWN.

Duin en Bosch.

De afdeling Castricum van de stichting participeert in de gemeentelijke klankbordgroep van het project structuurvisie Duin en Bosch. De basis voor dit structuurplan zal worden gevormd door het Masterplan Dijk en Duin en door het raadsbesluit dat daarover is genomen. In de loop van 2008 zullen verschillende onderzoeken worden verricht, onder andere een verkeersonderzoek (waarbij ook gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de Zanderij) en een stedenbouwkundige uitwerking. Streefdatum voor de afronding van dit project is eind 2008.

Afdeling Limmen.

Zandzoom.

Naar aanleiding van het voorontwerp structuurplan Limmen - Zandzoom heeft de afdeling Limmen een aantal opmerkingen gemaakt, die door de gemeente grotendeels zijn overgenomen in het definitieve plan. De uitvoering van het plan hangt af van de aansluiting van Limmen en Heiloo op de A9. De donateuravond, die op woensdag 12 december 2007 in Limmen werd gehouden, stond helemaal in het teken van de Zandzoom.

Afdeling Akersloot.

Bouwplan Startingerweg.

Enkele medewerkers van de afdeling Akersloot zijn uitgenodigd deel uit te maken van een klankbordgroep die de bouwplannen rond de Startingerweg nader bekijkt. Er worden in de jaren 2009 – 2010 ongeveer 110 woningen in het betreffende gebied gebouwd. In het conceptplan is veel rekening gehouden met de inbreng van de deelnemers aan deze klankbordgroep. Op 17 april 2008 zal de gemeenteraad van Castricum zich over het plan buigen.

Donateuravond.

De jaarlijkse avond voor donateurs en belangstellenden zal worden georganiseerd door de afdeling Akersloot. Wij willen u nu al van harte uitnodigen om op donderdag 6 november a.s. aanwezig te zijn in 't Achterom in Akersloot. Het programma zal worden verzorgd door Stichting De Wielenmaker uit Egmond met een lezing over het ontstaan van Noord Kennemerland. Vervolgens zal Jan Castricum met behulp van dia's en veel mooie verhalen onze omgeving voor u laten leven.

Gevraagd: voorzitter.

Sinds 1995 is Ben Hopman voorzitter van onze stichting. Ben heeft zich al die jaren met veel enthousiasme ingezet voor de stichting, maar hij heeft nu te kennen gegeven, mede gezien zijn leeftijd, zijn functie te willen neerleggen. Dat betekent dat wij zoeken naar een nieuwe voorzitter, naar iemand die onze omgeving na aan het hart ligt en die zich wil inzetten voor het behoud ervan. Wij bieden een team van gemotiveerde vrijwilligers in Castricum, Akersloot, Limmen en Uitgeest. De afdelingen werken zelfstandig, maar worden overkoepeld door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen als van het dagelijks bestuur en kan deel uit maken van de afdeling in zijn woonplaats. Het gaat om vrijwilligerswerk, maar dat had u waarschijnlijk al begrepen. En het kost tijd; ongeveer twee uur per week, maar in drukke tijden kan dat wel wat meer zijn.

Inlichtingen bij Hennie Groot, tel. 0251-310110 of stuur een mailtje naar alkmaardermeeromgeving(at)hotmail.com.

Contactpersonen afdelingen.

  • Hennie Groot, Brahmslaan 8, 1921 BP Akersloot. 0251-310110.
  • Dick Fopma, P. Duijmstraat 10, 1901 PW Castricum. 0251-653810.
  • Lia Vriend, 't Kieftenland 35, 1906 WD Limmen. 072-5051874.
  • Henk Zwaan, Benesserlaan 55, 1911 VD Uitgeest. 0251-311826.

Wij wensen u een mooie zomer toe.