Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

De toekomst van dit provinciale archeologische monument is nog steeds onzeker. De boerderij bevindt zich in slechte bouwkundige staat en de huidige eigenares en de beheerder hebben onvoldoende middelen om tot een gedegen restauratie te komen. In overleg met de beheerder, de heer Harry van Londen, hebben vertegenwoordigers van Landschap Noord-Holland, van de werkgroep Oud Castricum en van onze stichting getracht de provincie intensiever bij de problematiek te betrekken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door aankoop van het complex door de provincie en overdracht van het beheer van de bij het archeologisch monument behorende weidegronden aan Landschap Noord-Holland.

Helaas bleek uit overleg met het betrokken lid van Gedeputeerde Staten dat binnen het budget voor archeologie onvoldoende middelen beschikbaar waren voor een eventuele aankoop. De gedeputeerde achtte het dan ook niet zinvol hierover een overleg met de eigenares op gang te brengen. De beheerder tracht nu via particuliere geïnteresseerden tot een oplossing te komen. Er zal daarbij wel steeds rekening moeten worden gehouden met de monumentenstatus.

Het zou jammer zijn wanneer deze boerderij verloren zou gaan. Het is niet alleen een archeologisch waardevol gebied, maar ook de boerderij zelf heeft met zijn karakteristieke kelders een zekere oudheidkundige waarde. Het is ook een bijzonder landschapselement aan de zuidkant van het dorp Castricum.