Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

De lente.....

doet dit jaar wel erg zijn best en het wordt hoog tijd dat wij dat ook gaan doen en u het één en ander gaan vertellen over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het was een jaar waarin veel gebeurde en een jaar waarin wij een nieuwe voorzitter mochten verwelkomen. Onze oproep in het vorige voorjaarsbericht heeft succes gehad en Aad de Wit uit Bakkum is onze nieuwe, enthousiaste en zeer ijverige voorzitter. Bovendien is hij heel sportief en bezoekt hij de meeste vergaderingen per fiets, of ze nou in Castricum, Limmen, Akersloot of Uitgeest zijn. Zo houdt hij meteen ons werkgebied in de gaten, dus dat zit wel goed.

We gaan het in dit bericht natuurlijk hebben over wat er in de verschillende afdelingen zoal gebeurde, maar ook willen we u vragen om ons te helpen met het werven van nieuwe donateurs. Daar beginnen we mee.

Donateurs gezocht in Castricum, Limmen en Uitgeest.

Waarom de afdeling Akersloot hierbij niet wordt vermeld kunt u hier lezen.

Sinds de oprichting van de stichting in 1989 zijn er in Akersloot veel mensen die ons werk steunen. Natuurlijk zijn nieuwe donateurs ook hier van harte welkom, maar nu richten wij ons vooral tot de overige afdelingen. Na de fusie van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen tot één gemeente zijn er drie afdelingen actief en twee jaar geleden werd ook in Uitgeest een afdeling opgericht. Elke afdeling opereert zelfstandig binnen de eigen kern, maar onder de naam van de stichting. Er vindt geregeld uitwisseling van informatie en overleg plaats tussen de afdelingen en het dagelijks bestuur. Alle afdelingen functioneren uitstekend, maar helaas is het aantal donateurs in de 'nieuwe' afdelingen veel lager dan in Akersloot. Wij zouden dat heel graag willen veranderen, want de donateurs vormen onze achterban en onze financiële zekerheid. Daarom geven wij deze keer twee exemplaren van dit bericht aan de donateurs in Castricum, Limmen en Uitgeest met het vriendelijke verzoek om één exemplaar te geven aan iemand die belangstelling heeft voor het werk van de stichting en die misschien wel donateur zou willen worden. Voor €3,00 per jaar (of meer) ben je al donateur. In het bijgevoegde, groene verzoek tot betaling kunt u lezen hoe u uw donatie kunt overmaken. Wij hopen natuurlijk op veel nieuwe donateurs en danken iedereen alvast heel hartelijk voor de medewerking.

Een nieuwe regeling voor de teelt van maïs.

In het 'maïsberaad' is, na moeizaam overleg, overeenstemming bereikt over een advies aan het gemeentebestuur van Castricum voor een nieuwe regeling voor de teelt van maïs in het buitengebied van de gemeente. Voorgesteld wordt de maïsteelt te beperken tot hetgeen nodig is voor eigen gebruik van de veehouders. Dit kan door het gebied waarop zonder vergunning maïs geteeld kan worden in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied te begrenzen. Bovendien gaat per agrarisch bedrijf een maximum gelden van 25% van het bedrijfsoppervlak en moet de totale omvang beperkt blijven tot 125 ha. Mocht blijken dat de totale omvang van de maïsteelt boven dit maximum komt, dan komt het 'maïsberaad' bijeen om te kijken wat hiervan de oorzaak is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Jaarlijks maken de veehouders een overzicht van de percelen waarop maïs wordt verbouwd. Dit overzicht is, via de gemeente, beschikbaar voor instellingen als onze stichting.

Het 'maïsberaad' is ingesteld door het gemeentebestuur als een vorm van interactieve beleidsvorming om een nieuwe regeling op te stellen voor de teelt van maïs. De oude regeling loopt dit jaar af en de veehouders ergerden zich bij de oude regeling aan het feit dat zij vergunning moesten aanvragen en daarvoor leges moesten betalen. Voor onze stichting is het belangrijk dat kwetsbare gebieden worden ontzien en het open weidelandschap in stand blijft. Het beraad bestaat uit zeven leden die op persoonlijke titel de belangen vertegenwoordigen van landbouw, natuur, landschap, archeologie, cultuurhistorie en natuurlijk die van het gemeentebestuur. Eén van de leden is onze voorzitter Aad de Wit.

Masterplan inbreidingen.

Hier kunt u het persbericht nalezen dat wij hebben gezonden naar de regionale pers naar aanleiding van onze reactie naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Castricum betreffende het door hen opgestelde masterplan inbreidingen.

Afdeling Castricum,

Erkenning voor de Maer- of Korendijk.

Al enkele jaren achtereen schrijven wij in het voorjaarsbericht over bovengenoemde dijk. Maar na jaren van verwaarlozing wordt de Maer- of Korendijk dan toch hersteld. Al vanaf 1999 wordt er vanuit de Stichting werkgroep Oud-Castricum gepleit voor het herstel van dit cultuurhistorische monument. Later heeft onze stichting zich bij dit initiatief aangesloten. Het bedrag dat met het herstel gemoeid is, is aanzienlijk, maar aan de andere kant is het zo dat er in het verleden geen onderhoud aan het dijklichaam is gepleegd en er daarmee kosten zijn uitgespaard. Anders gezegd: Wie het onderhoud verwaarloost, moet voor herstel een hoge prijs betalen.

De dijk is aangemerkt als potentieel gemeentelijk monument. Door het Hoogheemraadschap is in 2006 het voormalige doorbraakgat slechts gedeeltelijk uitgegraven, maar van herstel van de dijk was helemaal geen sprake. Dit was niet naar de zin van Oud-Castricum, onze stichting en nog enkele andere partijen. In 2007 opende de gemeente een overleg met de intentie om tot een volledig herstel van de dijk te komen. Het eerste resultaat van dat overleg was dat eind 2007 in het kader van het project 'Samen Werken in het Groen' de uitgave van het wandelroutegidsje 'Maer- of Korendijk' tot stand is gekomen. Het herstel van de dijk heeft wat langer op zich laten wachten. Naderhand heeft er een cultuurhistorische verkenning plaatsgevonden, er is onderzoek gedaan naar de waterbodemkwaliteit, het dijklichaam is onderworpen aan een onderzoek naar de opbouw en mogelijke vervuiling. Er moesten hoogtemetingen worden gedaan en met het oog op de flora en fauna moest onderzocht worden in welke periode de herstelwerkzaamheden het beste kunnen plaatsvinden. Ook moest een keuze gemaakt worden voor een dijkbedekking die bestand is tegen agrarisch bestemmingsverkeer en betreding door ruiterpaarden, maar waarbij toch het groene karakter van de dijk zoveel mogelijk behouden blijft. Nu is het zover dat het college ingestemd heeft met het voorgestelde herstelplan. Dit betekent erkenning van de cultuurhistorische waarde van de dijk. Inwoners, dagjesmensen en vakantiegangers kunnen straks met de 'Maer- of Korendijkroute' nog meer van hun wandeling genieten. Het dossier kan echter pas gesloten worden als het herstel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Afdeling Akersloot.

Klaas Hoorn en Kijfpolder.

Veel mensen in Akersloot zullen het zich nog herinneren: de plannen van de toenmalige gemeente Akersloot om de Klaas Hoorn en Kijfpolder aan de oever van het Alkmaardermeer vol te bouwen met een heuse woonwijk. Dankzij gezamenlijke inspanningen is dat destijds voorkomen en het is de directe aanleiding geweest tot de oprichting van onze stichting. Helaas heeft de gemeente Castricum nu gemeend de 'oksel' van de polder te moeten aanwijzen als een kansrijke inbreidingslocatie. Natuurlijk hebben wij het college van Burgemeester en Wethouders laten weten dat dit wat ons betreft onaanvaardbaar is. De polder behoort tot de ecologische hoofdstructuur en dient als natuurgebied onaangetast te blijven.

Thermenbedrijf op Recreatieterrein De Hoorne?

Onlangs werden wij op de hoogte gesteld van een voorstel voor de bouw van een thermenbedrijf op recreatieterrein De Hoorne. Een thermenbedrijf met sauna's, stoombad, hammam, kruidentempel, whirlpools, zwembad, etc. En buiten ook nog de nodige voorzieningen, waaronder een tropisch zwembad, nog meer sauna's terras, ligweide etc. En....200 parkeerplaatsen. Kortom, het hele terrein wordt erdoor ingenomen en dat terwijl het gaat om een openbaar terrein dat gebruikt wordt door wandelaars, fietsers en in de zomer bovendien door zonners, zwemmers en surfers. Op zich is er natuurlijk niets tegen een dergelijk bedrijf, maar dan volgens ons niet op deze locatie. Op een openbaar terrein, dat met gemeenschapsgeld tot stand is gekomen en wordt onderhouden en dat prima voldoet als recreatieterrein, kun je toch niet zomaar een enorm bedrijf gaan vestigen? Bovendien wordt door de bouw van een dusdanig groot bedrijf de oever van het Alkmaardermeer onevenredig belast. Aan de Akersloter kant van het Alkmaardermeer zijn de oevers nog niet vervuild door bebouwing en dat willen we graag zo houden. Dat de oevers in Uitgeest wel ontsierd worden door bebouwing, hoeft toch niet te betekenen dat dat in Akersloot dan ook maar moet gebeuren. En bedenk eens hoe het aanzicht vanaf het water zal zijn. Kortom reden genoeg om te onderzoeken of er voldoende geldige argumenten gevonden kunnen worden om de bouw van dit bedrijf te voorkomen. We hebben het hier wel over een gebied dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur, dat een stiltegebied is en een gebied met aardkundige waarden. Als u ook van mening bent dat we NEE moeten zeggen tegen deze ontwikkelingen, laat ons dat dan via onze website weten: www.alkmaardermeeromgeving.nl We kunnen uw steun misschien nog hard nodig hebben. U mag ook best even met het secretariaat bellen.

De afdeling Limmen.....

bevindt zich momenteel in wat rustiger vaarwater. De uitvoering van het structuurplan Limmen-Zandzoom hangt af van de aansluiting van Limmen en Heiloo op de A9.

De afdeling Uitgeest.....

die het staduim van 'in oprichting zijn' al lang gepasseerd is, streeft naar ruimte voor kwaliteit. In januari 2009 besloot de gemeenteraad van Uitgeest definitief de Castricummerpolder niet te bebouwen. De samenwerking van de stichting met andere groene organisaties en bewonersgroepen heeft mede tot dit besluit geleid. De volgende stap, waar overigens al hard aan gewerkt wordt, is de Structuurvisie/toekomstvisie 2020, die in september door de gemeente gepresenteerd moet worden. In deze structuurvisie dient plaats te worden ingeruimd voor natuurbehoud en zorgvuldige planologische inpassing van alle groene gebieden in de Alkmaardermeeromgeving die in de gemeente Uitgeest liggen. Daarom is de afdeling Uitgeest, in samenwerking met andere lokale organisaties, bezig met het nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de belangrijke waarden. Meer balans tussen ecologie en economie, oog voor kwaliteit van de leefomgeving en de rol van de natuur in het resterende landelijk gebied is van belang. De Castricummerpolder en andere groene gebieden die in de gemeente Uitgeest liggen, maken deel uit van de (te realiseren) ecologische hoofdstructuur (EHS) en zijn onderdeel van de door het Rijk in de vijfde nota Ruimtelijke Ordening aangewezen robuuste ecologische zone van kust tot kust. Ook dat dient in de structuurvisie 2020 te worden vastgelegd en te worden gerespecteerd. Een gebied als de Castricummerpolder, met zijn unieke en onvervangbare natuurlijke en cultuurhistorische waarden, kan een belangrijke rol spelen in een goed ingepast systeem voor waterberging. Natuurbehoud en de steeds belangrijker wordende waterberging gaan uitstekend samen en kunnen zorgen voor adequate oplossingen.

Conclusie:

Als serieus onderdeel van de Structuurvisie/toekomstvisie Uitgeest 2020 dient structureel natuurbehoud bij te dragen aan realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en de ecologische verbindingszones van kust tot kust.

'Ruimte voor Kwaliteit' biedt kansen om van Uitgeest een groene woonkern te maken die direct grenst aan het Nationaal Landschap, als groene long tussen Kaasstad, Staalstad en 'Metropoolregio' Amsterdam (in oprichting).