Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

In juni 2009 hebben alle politieke partijen in de gemeente Castricum van de stichting Alkmaardemeeromgeving een 'Handreiking' ontvangen om te gebruiken bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma's. In deze handreiking wordt aandacht gevraagd voor:

 • de bijzondere kwaliteiten van het landschap,
 • de versterking van de natuurlijke waarden,
 • de versterking van de cultuurhistorische waarden in het buitengebied,
 • het behoud van het karakter en de specifieke eigenschappen van de vijf dorpen,
 • de versterking van het specifieke karakter van het landschap,
 • het behoud van het bodemarchief, archeologisch en geomorfologisch,
 • het verantwoord medegebruik van de groene ruimte.

Nu de programma's klaar zijn, is door de stichting nagegaan wat de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen aan standpunten betreffende het behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Hierbij is de handreiking die de stichting aan alle politieke partijen stuurde de leidraad. Het gaat daarbij om standpunten die overeenkomen en om standpunten die strijdig zijn met de inhoud van de handreiking.

De originele handreiking is helaas niet meer beschikbaar

Er is alleen onderzoek gedaan naar de voor onze stichting van toepassing zijnde punten. Alle andere zaken zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

VVD
Versterkend:

 • Maakt zich sterk voor het open karakter van het buitengebied.
 • Waar groen verdwijnt, moet dit worden gecompenseerd.
 • Agrarisch ondernemerschap zichtbaar waarderen.
 • De combinatie waarbij agrariërs landschapsbeheer uitoefenen, wordt gestimuleerd.

Bedreigend:

 • Geen onnodige onttrekking aan land- en tuinbouwgebieden voor 'natuurontwikkeling'.
 • Positief tegenover verdere ontwikkelingen op het strand en het plateau.

PvdA
Versterkend:

 • Landelijke gemeente
 • Combinatie van landschappen is uniek
 • Rol veehouders is onmisbaar
 • Natuurbeheer door agrariërs en natuurontwikkeling kunnen instrumenten zijn.
 • Niet bouwen in buitengebied. Eventueel wel in rafelranden als dat voor de R.O. gewenst is.
 • Visie op de Oosterbuurt vaststellen, gericht op behoud landelijk karakter.
 • Verenigingen die zich met natuur bezighouden worden gesteund.
 • Robuuste ecologische verbindingszone 'kust tot kust' bevorderen.
 • Herstel duinrellen.
 • Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met archeologische en aardkundige waarden.

Bedreigend:

 • -

GDB
Versterkend:

 • Is trots op boeren. Zij zijn beheerders van groene buffer. Cruciaal is dat zij hun bedrijven kunnen voortzetten.
 • Gebiedskenmerken moeten behouden blijven en worden versterkt.
 • Strategische visie 'Buitengewoon Castricum' vormt basis toekomst gemeente.
 • Belangrijke kerndoelen:
  Versterken identiteit van kernen als open, groen en landelijk.
  Open en groen houden en duurzaam beheer van het landelijk gebied.
 • Karakteristieken van dorpen zoveel mogelijk behouden bij nieuwbouw.

Bedreigend:

 • Ontsluiting Castricum aan oost/zuidoostkant is zeer gewenst.
 • Routes doorgaand verkeer, waar mogelijk, om de kernen heen.
 • Uitbreiding Castricummerwerf.

CDA
Versterkend:

 • Wil een 'groene gemeente' met een groen buitengebied.
 • Niet in buitengebied bouwen
 • Agrariërs zijn onmisbaar voor behoud buitengebied.
 • Realiseren voldoende oppervlaktewater om regenwater op te vangen.

Bedreigend:

 • Bij uitzondering bouwen in buitengebied: 300 m rond De Cameren en in rafels en openplekken aan randen van kernen.
 • Realiseren Ecologische Hoofdstructuur niet ten koste van agrariërs.
 • Castricummerwerf onder voorwaarden uitbreiden.
 • Meer ruimte langs de Akerslootse wateroever voor watersport en dagrecreatie.

CKenG
Versterkend:

 • Zorgvuldig omgaan met ontsluiten natuur voor recreatie en toerisme. Instandhouden cultuurhistorie en landschappelijk erfgoed.
 • Géén woningbouw in de Klaas Hoorn en Kijfpolder.
 • Behoud historisch waardevolle gebouwen.
 • Ondersteunen verenigingen die opkomen voor natuurbehoud.

Bedreigend:

 • Groei van alle (ook kleine) kernen is noodzakelijk.
 • Woningbouw ook aan de randen van de kernen.
 • Bijvoorbeeld Zandzoom inrichten voor iedereen: fietsers, golf, recreanten.
 • Kleine polder in Akersloot inrichten als watercompensatiegebied.
 • Gedacht kan worden aan een oostelijke randweg om Castricum.

GROENLINKS
Versterkend:

 • Castricum is groen.
 • Behouden en beschermen specifiek karakter buitengebied.
 • Zonering buitengebied biedt bescherming aan boeren, natuurbeheer en recreatie.
 • Géén verdere aantasting buitengebied; bouwstop nieuwe wegen en slimme verlichting.
 • Niet bouwen in buitengebied.
 • Bij waterbeheer zijn natuur en ecologie leidend.

Bedreigend:

 • -

VRIJE LIJST
Versterkend:

 • -

Bedreigend:

 • -

D66
Versterkend:

 • Behoud open ruimten tussen de kernen.
 • Ondersteunen agrarische sector in de rol van beschermer van natuurwaarden.
 • Bouwen in meerdere lagen, maar architectonisch landschappelijk.
 • Gemakkelijk wijzigen van bestemmingen in bestemmingsplannen.
 • Bewaakt groene karakter. Zowel kernen als buitengebied.

Bedreigend:

 • Ook de randen van de kernen bieden goede mogelijkheden voor woningbouw.
 • Afhankelijk van de vraag, uitbreiden van Castricummerwerf.