Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Slechts.....

twee blushelikopters op weg naar de duinbranden in Bergen aan Zee zagen en hoorden we overvliegen! De uitbraak van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull (letterlijk: de gletsjer van de bergen van de eilanden) had tot gevolg dat een groot deel van het Europese luchtruim gesloten werd. Soms is de natuur de baas en past de mens slechts nederigheid. Maar u zit natuurlijk niet te wachten op een verhandeling over duinbranden en vulkaanuitbraken en daarom gaat de rest van dit voorjaarsbericht gewoon over onze stichting en haar wederwaardigheden in het afgelopen jaar.

Rabobankieren.

Vorig jaar hebben wij besloten om onze rekening bij de giro (nu ING) op te zeggen en een rekening te openen bij de Rabobank in Castricum. Dat betekent dat wij uw donatie graag op deze nieuwe rekening ontvangen. Het nieuwe rekeningnummer is 15.51.82.366 t.n.v. St. Beh. Alkmaardermeeromgeving, Waterzijde 12 te Akersloot. Bijgesloten vindt u een verzoek tot betaling. En nu we het toch over geld hebben....... Tot nu toe vroegen wij de donateurs een jaarlijkse bijdrage van €3,00 of meer. Veel donateurs geven meer, maar toch hebben wij besloten de minimumbijdrage per jaar te verhogen tot €5,00. We hebben de laatste tijd veel kosten gehad, zoals de aanschaf van een nieuwe computer voor het secretariaat en het laten ontwerpen van een nieuwe huisstijl. Dat was nodig, maar ook al hebben wij er een vriendelijke prijs voor betaald, voor onze stichting is het al snel veel geld en er is dan ook niet erg veel meer over. Maar wij hebben een prachtig nieuw logo; wij hadden u dit voorjaarsbericht dan ook graag in kleur willen aanbieden, maar helaas zijn de drukkosten dan zo hoog dat wij die uitgave niet verantwoord vonden. Wij hopen dat u ons ook de komende jaren blijft steunen, want ook onze stichting kan niet zonder financiële middelen.

De gemeenteraadsverkiezingen.

Hoewel onze stichting politiek onafhankelijk is, hebben de gemeenteraadsverkiezingen in maart toch geleid tot activiteiten van onze kant. Het bestuur heeft een handreiking gestuurd naar de politieke partijen in Castricum en Uitgeest. Daarin is aangegeven hoe er naar het oordeel van de stichting goed omgegaan kan worden met het buitengebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest. De bedoeling was om de partijen ertoe te bewegen een zo groen mogelijk verkiezingsprogramma op te stellen. Nadat de diverse verkiezingsprogramma’s gepubliceerd waren is door ons een overzicht gemaakt van plus- en minpunten, gezien vanuit de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorie. Dit overzicht is op onze website gezet. Ook is op een Castricumse discussiebijeenkomst van lijsttrekkers gepleit voor het niet bebouwen, maar behouden van het buitengebied van de gemeente. Wij hopen dat ook het nieuwe college van burgemeester en wethouders zich kan vinden in de Strategische Visie, die veel waarde hecht aan het openhouden van het buitengebied.

In Uitgeest is helaas een gemeentelijke structuurvisie vastgesteld waarin toch weer een stukje buitengebied in de Limmerkoog bestemd is voor woningbouw.

De robuuste ecologische verbinding van kust tot kust.

Deze verbinding die van de Castricumse Noordzeekust via het Alkmaardermeer, de Eilandspolder en de droogmakerijen naar Waterland en de kust van het Markermeer is gepland, staat al vele jaren op ons verlanglijstje. In het Castricumse heeft de realisatie ervan nogal wat vertraging opgelopen doordat de boeren niet erg enthousiast waren en de provincie Noord-Holland er weinig energie in stopte. In het kader van de provinciale structuurvisie lijkt er echter weer voortgang in het project te komen. Nog onlangs heeft de verantwoordelijk gedeputeerde Bart Heller te kennen gegeven er hard aan te gaan werken. In dat verband is door ons de suggestie gedaan een klankbordgroep te vormen bestaande uit vertegenwoordigers van boeren en natuurbeschermers. Door goed overleg met elkaar kunnen mogelijke knelpunten weggenomen worden en wordt er wederzijds begrip gekweekt voor elkaars belangen. Uiteindelijk moet er tussen Castricum en Waterland een waardevolle ecologische zone ontstaan met een mooi landschap en met een goede bestaansmogelijkheid voor de boeren in het gebied.

Nieuwsbrief Overleggroep Buitengebied Castricum (OBC).

Ook onze stichting is vertegenwoordigd in het OBC. Onder de titel Buitengebied Verzameld verschijnt enkele keren per jaar een nieuwsbrief met een bundeling van nieuwsberichten en artikelen die in kranten en op het internet hebben gestaan. In het Nieuwsblad voor Castricum lazen wij dat er zich al meer dan 250 mensen hebben aangemeld voor digitale toezending van deze nieuwsbrief. Aanmelden kan via www.castricum.nl en wel via de knop Digitale Nieuwsbrieven op de homepage. Op papier ontvangen kan ook : Gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Van harte aanbevolen! Fietsexcursie voor nieuwe donateurs. In samenwerking met LIA (landschappen ontdekken in een aantrekkelijke vorm) organiseert de stichting op 13 juni 2010 een fietsexcursie in en rond Uitgeest. Deze excursie is bedoeld om de stichting meer naamsbekendheid te geven en vooral ook om nieuwe donateurs te werven. Nadere informatie volgt in de plaatselijke pers. In 2009 heeft de stichting twee soortgelijke fietsexcursies georganiseerd, eveneens onder leiding van Lia Vriend (LIA). Deze vonden plaats in Bakkum en Limmen. De deelnemers waren enthousiast en zij zijn nu donateur.

De jaarlijkse avond voor donateurs en belangstellenden zal plaatsvinden in oktober in Uitgeest. Over de exacte datum en de inhoud van de avond wordt u nog nader geïnformeerd.

Nieuws van de afdelingen.

Castricum/Bakkum.

Maer- of Korendijk hersteld.

De Maer- of Korendijk in Castricum dateert uit de tweede helft van de 12e eeuw. Al vanaf 1999 is er vanuit de Stichting werkgroep Oud-Castricum gepleit voor herstel van het dijkje. Later heeft onze stichting zich daarbij aangesloten en in vorige voorjaarsberichten hebben wij u van de stand van zaken op de hoogte gehouden. Eind november 2009 is eindelijk met het herstel begonnen. Nu is de dijk klaar en het resultaat mag gezien worden. Vroeger was de Maer- of Korendijk een grasdijk. Er is naar gestreefd om het groene karakter van de dijk zoveel mogelijk te behouden, maar ook om de dijk zoveel stabiliteit te geven dat agrarisch bestemmingsverkeer en het PWN (voor het onderhoud van het Krengenbos) er gebruik van kunnen maken. Er is wel een ontheffing nodig. Overig gemotoriseerd verkeer wordt geweerd door het gerestaureerde deel van de Maer- of Korendijk aan te wijzen als verplicht fietspad, waar ook voetgangers gebruik van kunnen maken. Verder is de dijk zo ingericht dat ruiters hun paarden tussen de twee betonnen rijstroken in het gras kunnen laten lopen. Het voormalige doorbraakgat, decennialang gebruikt als vuilstortplaats, is weer uitgegraven. Enkele jaren geleden is het wandelrouteboekje 'Maer- of Korendijkroute' uitgebracht. Nu de dijk goed begaanbaar is, is deze wandelroute een aanrader. De routebeschrijving is te koop bij de VVV in Castricum.

Inrichtingsplan Duin en Bosch. De stichting heeft zitting in de adviesgroep die betrokken is bij de totstandkoming van de Structuurvisie herontwikkeling Duin en Bosch. Een belangrijke reden om daarbij betrokken te zijn, is om samen met andere vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties ervoor te zorgen dat, met de nieuwe invulling van het terrein, het cultuurhistorische karakter van het landgoed behouden blijft. Op 21 januari j.l. heeft de gemeenteraad, onder aanname van vier moties, ingestemd met de structuurvisie, waarin de bouw van 230 woningen op de vijf voorgestelde locaties beoogd wordt. De raad heeft daaraan wel de voorwaarde verbonden dat één locatie bestemd moet worden voor sociale woningbouw. Een groenstichting zal in de toekomst belast worden met het waarborgen van het landgoedkarakter. Tot na de aanvaarding van het bestemmingsplan blijft de stichting in de adviesgroep vertegenwoordigd.

Stichting heeft geen bezwaar tegen strandbeleid.

De stichting heeft geen bezwaar gemaakt tegen het slapen in de strandhuisjes en de jaarrondopenstelling van maximaal twee strandpaviljoens op het Castricumse strand. De volgende overwegingen hebben tot deze beslissing geleid:

  1. Buiten het zomerseizoen is rust en ruimte volop aanwezig en doen twee strandpaviljoens die het hele jaar open zijn daar geen afbreuk aan.
  2. De jaarrondopenstelling zal buiten het zomerseizoen mogelijk meer bezoekers aantrekken, maar die komen langs de Zeeweg en niet door kwetsbaar natuurgebied.
  3. Voor wat betreft het slaapverbod is gebleken dat dit niet te handhaven is en dat de gemeente Castricum een uitzonderingspositie inneemt onder de kustgemeenten. De eigenaren van de strandhuisjes zullen niet gesteld zijn op luidruchtige strandfeesten en zij zullen naar verwachting regulerend optreden.
  4. De rij strandhuisjes zal betreding van de duinenrij bij het drukke strand tegengaan.
  5. De angst voor toenemende verlichting is ongegrond. De zomerdagen zijn lang, dus de verlichting in de avonduren zal van korte duur zijn. Bovendien is de verlichting naar zee gericht en niet naar de duinen, waardoor de dieren in de natuur er nauwelijks hinder van zullen hebben.

Akersloot.

Geen thermen in Akersloot.

In ons vorig voorjaarsbericht was er nog sprake van de vestiging van een thermenbedrijf op het recreatieterrein in de Klaas Hoorn- en Kijfpolder. Gelukkig heeft de gemeente daarvoor geen toestemming verleend. Daarna zou het bedrijf wellicht gevestigd gaan worden aan de Hoogegeest 28a, maar ook dat zal niet doorgaan. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de aanleg van een goede infrastructuur op deze locatie te hoge kosten met zich mee zou brengen.

Saskerleidam.

Eind 2009 is de firma Dil (vis) in Akersloot benaderd door het recreatieschap en een ingenieursbureau met de vraag wat de mening van de firma zou zijn over een eventuele verbreding van de Saskerleidam tot ongeveer 100 meter. Deze dam ligt in het Alkmaardermeer en de verbreding ervan zou dan gebeuren door het storten van gebiedsvreemde bagger. Niet alleen de firma Dil, maar ook onze stichting is hier absoluut tegen. Onder de oevers van de dam vindt de paling voedsel en hij overwintert er. Ook zijn er vlak onder de oevers van deze dam paaiplaatsen van de snoekbaars. Dit alles zou onherstelbaar worden vernietigd. Bovendien vindt er nu al, vooral bij zuidelijke wind, forse afslag plaats van de oevers. Dat zal alleen maar verergeren, zoals ook te zien is bij de baggerstortlocaties in het Uitgeestermeer, waar de verbrede oevers vrijwel geheel door de natuur zijn teruggenomen. Wij blijven één en ander nauwlettend volgen.

Verlengde Westerweg.

Langs de Verlengde Westerweg (Westerhogedijk) zijn een aantal stukken land verhuurd aan particulieren. Er staan wat schuurtjes en andere bouwsels op en dat zorgt voor een verrommeling van het gebied. Dat betreurt de stichting, maar meer nog maakt zij zich zorgen over het verkeer dat over het kwetsbare middeleeuwse dijkje naar de betreffende percelen rijdt. De stichting heeft haar zorgen hierover kenbaar gemaakt bij de gemeente. Naar het schijnt heeft de gemeente Castricum o.a. deze Westerhogedijk voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Dat zou een goede ontwikkeling zijn die ervoor zou zorgen dat dit dijkje nog lang en ongeschonden het landschap siert.

Uitgeest

Rode Kruis Ziekenhuis

Voor de locatie Tolhek, op de grens van de gemeenten Uitgeest en Heemskerk, worden nu plannen ontwikkeld om het terrein te bestemmen voor vestiging van het Rode Kruis Ziekenhuis. Toevoeging van enige woningbouw aan de noordzijde is mogelijk maar mag alleen dienen om de overgang van bedrijfsbebouwing naar open landschap meer geleidelijk te maken. De groenblauwe bufferzone dient in stand te blijven.

Uitbreiding jachthaven Zwaansmeerpolder.

In een gesprek met twee bestuursleden van de Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder werd ons duidelijk dat de uitbreiding van de jachthaven geen gevolgen zal hebben voor de landschappelijke en natuurwaarden ter plaatse. Wij maken ons echter zorgen over het feit dat de camping verplaatst zal moeten worden naar het buitengebied. Wij kunnen de plannen voor uitbreiding van de jachthaven dan ook alleen ondersteunen als bekend is waar de camping naartoe gaat en wat dit voor het buitengebied betekent.

Contactpersonen Afdelingen.

Castricum Dick Fopma Peter Duijmstraat 10, 1901 PW Castricum 0251-653810
Akersloot Chris Tjadens Lange Dresch 69, 1921WR Akersloot 0251-313831
Limmen Lia Vriend 't Kieftenland 35, 1906 WD Limmen 072-5051874
Uitgeest Henk Zwaan Benesserlaan 55, 1911 VD Uitgeest 0251-311826

Wij wensen u een mooie zomer en graag tot ziens in oktober in Uitgeest.