Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Mede namens Stichting Landschap Noord-Holland stuurden wij op 29 maart 2011 onderstaande brief aan de Gemeenteraad van Uitgeest. Hierin worden de bezwaren die wij hebben tegen de bebouwing van de Kagerhoek duidelijk verwoord.

Geachte leden van de raad,

Ondanks de prachtige voorstelling van zaken betreffende de ontwikkeling van de zogenaamde Stelling van Uitgeest door de projectontwikkelaars Q-Bus Vastgoed b.v. en Chranita, zijn wij ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in de 'Kagerhoek' absoluut onaanvaardbaar zijn. De Engelse 'artist impression', waarmee de projectontwikkelaars in de media reclame maken voor hun plannen ziet er indrukwekkend uit, maar wij vrezen dat deze impressie vooral dient om de gemeenteraad een rad voor ogen te draaien.

De Kagerhoek ligt in het voormalige stroomgebied van het Oer-IJ en heeft belangrijke landschappelijke en historische waarden. Het is een laaggelegen gebied, waardoor er extra problemen en kosten verbonden zullen zijn aan de geplande bouw in de grond.

De Kagerhoek maakt deel uit van zowel de Ecologische Hoofdstructuur als het nationaal landschap Laag Holland, waardoor er beperkingen gelden voor de bebouwing van dit gebied. Het is bovendien een prachtig veenweidegebied, waar veel weidevogels broeden.

Het feit dat de projectontwikkelaars zich, naar eigen zeggen, goed op de hoogte hebben gesteld van wat er wel en niet mag worden aangelegd in de buurt van Fort Veldhuis, een fort dat onderdeel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam, betekent niet dat de door hen gekozen invulling van de omgeving van het fort wenselijk is. De aantasting en de doorsnijding van het schootsveld en het inundatiegebied van Fort Veldhuis zal van invloed zijn op de gehele Stelling van Amsterdam; een monument dat staat op de lijst van werelderfgoed van Unesco. In het 'Handboek Cultuurhistorisch beheer, 2006' (Landschapsbeheer Nederland) wordt de relatie tussen monument en zijn omgeving sterk benadrukt; het gaat niet meer om het monument alleen, juist de relatie met de omgeving bepaalt in belangrijke mate de waarde van een monument. Hier wordt ongetwijfeld een andere omgeving bedoeld dan die van outletcentra en wellnessresorts, want hun relatie tot het schootsveld en het inundatiegebied van een monumentaal fort is naar onze mening niet aanwezig.

Het gebied is door provincie en hoogheemraadschap aangewezen als waterbergingsgebied. Door bebouwing en wegenaanleg zal een belangrijk deel van deze functie onder druk komen te staan. Bovendien hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland al laten weten tegen bebouwing van de Kagerhoek te zijn, omdat het plan in strijd is met de provinciale structuurvisie. Zij zijn tegen elke stedelijke ontwikkeling in de Kagerhoek.

Door de uitvoering van de plannen voor het betreffende gebied zal de groene buffer tussen de snelweg A9 en de woonwijk Saendelft ernstig worden aangetast. De groene ruimte tussen Uitgeest, Heemskerk en Krommenie wordt steeds kleiner; zelfs zodanig dat de dorpen aan elkaar vast dreigen te groeien en de verstedelijking nog meer toeneemt.

Doordat er bij uitvoering van de plannen sprake zal zijn van veel meer verkeer naar de Kagerhoek, zal de verkeersdruk op de toegangswegen naar het gebied ernstig toenemen. Dit, samen met de toename van het verkeer naar het toekomstige Rode Kruis Ziekenhuis en het verkeer naar Saendelft en het bedrijventerrein De Trompet, zal leiden tot een onaanvaardbare belasting van de infrastructuur in de omgeving.

De geplande hoogbouw van een hotel met tweehonderd kamers is volstrekt onaanvaardbaar en zelfs in strijd met de door de projectontwikkelaars gedane belofte van verdiepte aanleg van bedrijven onder een groen dak. De hoogte van de windmolen van Heemskerk in De Trompet mag toch geen argument zijn om daartegenover een enorm en massief bouwwerk neer te zetten in een gebied dat dan helemaal niet meer groen zal zijn.

Wij hopen van harte dat bovenstaande argumenten ertoe zullen leiden dat de gemeenteraad van Uitgeest zich unaniem uitspreekt tegen het plan van bebouwing van de Kagerhoek. Het feit dat Gedeputeerde Staten zich al tegen deze plannen hebben uitgesproken, zal ongetwijfeld een zwaarwegend argument voor u zijn om niet met de plannen in te stemmen.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving,
Mede namens Stichting Landschap Noord-Holland,
H. Groot-Schermer, secr.