Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

Twee voorlichtingsbijeenkomsten, georganiseerd door het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de opdrachtgever voor de werkzaamheden, hebben er niet toe kunnen bijdragen dat de bezorgdheid over de voorgenomen baggerstort in het Alkmaardermeer is afgenomen. Het aantal tegenstanders is juist toegenomen en alle argumenten tegen de baggerstort worden hier nog eens op een rij gezet.

Allereerst is gebleken dat de Saskerleidam, zonder dat daar vergunning voor nodig is, wordt opgehoogd met twee meter bagger, afkomstig uit de Zaan. In dit geval schijnt een melding bij de provincie te volstaan. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en er ligt een dikke laag zwarte bagger op de dam, waaruit het water in het meer loopt. Er is geen enkele indicatie over de graad van vervuiling van deze bagger en daarmee ook niet over de staat van het water dat in het meer terecht komt. Dat het water uit de Zaan te zout is voor vermenging met het water van het meer staat vast. Tot het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Castricum in werking treedt, heeft deze dam de bestemming 'industrie'. Daarna krijgt de dam de bestemming 'natuur' en je zou kunnen zeggen dat men nog net van de gelegenheid gebruik heeft kunnen maken.

Het plan bestaat om het schiereiland Saskerlei, eveneens met bagger uit de Zaan, met zes hectare te vergroten. Onder de noemer 'natuurontwikkeling' moet hier met behulp van bagger een moeraslandschap ontstaan. Niemand is tegen het behoud van het schiereiland, een oud veeneiland, dat inderdaad tegen verdere afkalving beschermd moet worden. Er is echter geen enkele reden te bedenken waarom dit eiland vele malen groter zou moeten worden en voor het grootste deel moet gaan bestaan uit bagger die niets met het oorspronkelijke veen van he eiland te maken heeft. Het gaat in feite om niets anders dan een baggerdepot midden in een natuurgebied, dat bovendien ook een provinciaal aardkundig monument is. De gevolgen zijn onacceptabel. De kwaliteit van het water zal ernstig worden aangetast door het te zoute water dat uit de bagger in het meer zal lopen. Paaiplaatsen van de snoekbaars worden vernietigd, waardoor de visstand zal teruglopen. Bij het Saskerlei leven veel rivierdonderpadden, een beschermde soort, die daar zal verdwijnen. Er zal een flink stuk zeilwater verloren gaan en dat geeft vooral problemen bij het uitzetten van wedstrijdbanen voor zeilwedstrijden. Ook voor de recreatieve watersporter verdwijnt een geliefde vaar-, anker, en zwemplaats. Bovendien verdwijnt er een groot oppervlak voor waterberging, terwijl het meer de boezem is voor alle omliggende polders en er op andere plaatsen voor veel geld waterberging moet worden gecreëerd.

Genoeg argumenten van natuurlijke, cultuurhistorische, economische, waterhuishoudkundige, milieutechnische, sportieve en vooral ook recreatieve aard om tegen deze desastreuze plannen te zijn. Bedenk wel dat het Recreatieschap het bevorderen van recreatie als belangrijkste taak heeft.