Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Inspraak Raadscarrousel 19 januari 2012.

Inzake motie PvdA Baggerstort Alkmaardermeer.

Dames en Heren,

De gemeente Castricum is er trots op een groene gemeente te zijn en zij wil dit naar buiten uitdragen. Wij zouden graag zien dat de gemeente ook trots kan zijn op het blauw in de gemeente. Er is al jaren een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied in de maak, want het oude bestemmingsplan uit 1986 past niet meer in deze tijd. Maar dat nieuwe bestemmingsplan laat op zich wachten; er is zelfs nog geen voorbereidingsbesluit genomen. In het nu vigerende bestemmingsplan heeft de Saskerleidam de bestemming "industrie" en een melding bij de provincie bleek voldoende om de dam letterlijk te kunnen opvullen met bagger uit de Zaan.

De bodem van de dam is over de hele lengte ongeveer twee meter afgegraven en er is nu een hele lange kuip ontstaan voor het storten van bagger. Er is dus stevige grond weggehaald om plaats te maken voor niet stevige bagger, die door de ligging onder de waterlijn niet veel steviger en droger zal worden. Hoezo versteviging van de dam; het wordt een gevaarlijke bak met drijfzand. En wat als het proceswater dat uit de onder de waterspiegel liggende bagger door de dam heen het water van het meer inloopt? Water dat te zout is voor het meer, dat staat vast.

Bij inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan krijgt de Saskerleidam de bestemming "natuur". Het lijkt er dan ook sterk op dat er nog even van de gelegenheid gebruik is gemaakt. Met name 3 punten zijn van belang:

  1. Hebben we hier niet te maken met misbruik van recht, een situatie waarbij de gerechtigde zijn bevoegdheid misbruikt ten nadele van anderen, in dit geval de gebruikers van het Alkmaardermeer, en vooral het meer zelf?
  2. En is het niet een bestuurlijke ongerijmdheid en mogelijk een juridische strijdigheid dat het nieuwe bestemmingsplan de dam de bestemming "natuur" geeft en er op de oude "industrie"-voet wordt doorgegaan, willens en wetens in strijd met nieuwe inzichten (beginselen van behoorlijk bestuur). Een overheid die met de ene hand iets doet en dat met de andere hand weer ongedaan maakt?
  3. En tenslotte, is er niet een watervergunning vereist voor werkzaamheden aan een waterstaatkundig bouwwerk dat ligt in de beschermingszone van de dijk langs het Noord-Hollands Kanaal, want die dijk en daarmee de Schermer moet worden beschermd; dat zegt het RAUM en vandaar de werkzaamheden.

Nu waar het vanavond echt over gaat, de inrichting van een baggerdepot aansluitend aan het schiereiland Saskerlei. Onze stichting was al vroeg bij de voorbereiding van deze plannen betrokken en in een mail aan de heer Van Koningsbruggen van BKgrondlogistiek hebben wij al op 16 juli 2010 laten weten tegen vergroting van het eiland Saskerlei te zijn en alleen heil te zien in het herstel van het eiland. Het lijkt mij duidelijk dat onze stichting tijdig heeft aangegeven niets in de plannen te zien en er dus niet mee in te stemmen. Overigens wordt er bij voorkeur gesproken over gebiedseigen materiaal of secundaire bouwstoffen, hetgeen natuurlijk minder alarmerend klinkt dan bagger. We hoorden er niet zoveel meer van tot wij half oktober j.l. de Toelichting op het principeverzoek van BK ruimte&milieu ontvingen en aan ons een kritische blik op dit principeverzoek werd gevraagd. Aan dat verzoek hebben we voldaan.

De gemeente heeft nog geen omgevingsvergunning voor dit plan verleend en wij zijn van mening dat die vergunning er ook niet mag komen. Het schiereiland Saskerlei is een oud veeneiland en er is geen enkele reden dit veeneiland met 6 hectare bagger te gaan vergroten. Bagger heeft niets met veen te maken. Bovendien zullen de natuurlijke waarden in het meer onder druk komen te staan. De kwaliteit van het water zal ernstig worden aangetast door het te zoute water dat uit de bagger in het meer zal lopen. Al enige jaren waarschuwen ecologen voor een fosfaatbom in de waterbodems van plassen en meren waarin bagger is gestort. Het ecologisch evenwicht in een plas of meer kan de extra fosfaat uit de bagger een tijdje aan, maar dan zal dat evenwicht plotseling omslaan met als gevolg een fikse toename van de bloei van de giftige blauwalg. De bestaande ecologie die vaak in decennia is opgebouwd en waarbij de hele flora en fauna van bacterie tot oeverplant van elkaar afhankelijk zijn, wordt in één klap verstoord. Het is onbegrijpelijk dat hierover niets is terug te vinden in de Waterwet, maar dat ontslaat het Recreatieschap niet van zijn verantwoordelijkheid voor goed beheer. En dan nog iets: hoe wordt de kwaliteit van de bagger in de praktijk bewaakt? Is er een gecertificeerd en objectief iemand die de bagger keurt voordat de zuiger de bagger uit de schepen zuigt? En wat is eigenlijk de zoutwaarde van de bodem waar de bagger op wordt aangebracht? Als een schip met bagger wordt afgekeurd, wat gaat daar dan mee gebeuren?

Waarover wij ons zeer hebben verbaasd, is het feit dat er aan het meer een groot oppervlak wordt onttrokken voor waterberging, terwijl het meer de boezem is voor alle omliggende polders en er op andere plaatsen voor veel geld waterberging moet worden gecreëerd. Was het niet een beter idee geweest om de vrijkomende grond uit de voor waterberging vergraven gebieden op de dam te storten en ook het schiereiland ermee te versterken?

Wij gunnen het Recreatieschap een gezonde financiële positie en we hebben begrepen dat deze deal daaraan substantieel kan bijdragen, maar soms wegen andere belangen zwaarder.

U zult begrijpen dat wij de motie van de Partij van de Arbeid van harte ondersteunen.

Dank u wel.