Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Inspraak Raadscarrousel 19 januari 2012.

Raadsvoorstel naar aanleiding van burgerinitiatief beschermd dorpsgezicht in Bakkum.

Dames en Heren,

De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving is niet tevreden met de uitkomst van het onderzoek dat door Burgemeester en Wethouders is uitgevoerd naar aanleiding van haar burgerinitiatief. Zij heeft u dat afgelopen maandag al per brief laten weten.

Voordat ik dit toelicht, wil ik beginnen met het maken van complimenten:

  • aan de raad, omdat deze het verzoek van ons burgerinitiatief, dat door zoveel inwoners en organisaties is ondersteund, heeft overgenomen;
  • aan het college omdat het serieus werk heeft gemaakt van het onderzoek naar de mogelijkheden van een beschermd dorpsgezicht voor het gebied Van Oldenbarneveldweg en omgeving. We zijn blij te lezen hoe de rijks- en gemeentelijke monumenten, waaraan dit gebied zo rijk si, al bescherming genieten.

Waarom zijn we dan toch niet tevreden?

Bovenal zijn wij van mening dat er allereerst een inhoudelijk onderzoek had moeten plaatsvinden naar de samenhangende cultuurhistorische karakteristieken van het betrokken gebied. Wij hebben aangeboden hieraan mee te helpen en hebben daarvoor een aantal deskundige inwoners benaderd, die hun medewerking hebben toegezegd.

Op basis van dit onderzoek zou dan gekeken kunnen worden op welke manier een betere bescherming van de cultuurhistorische gebiedskarakteristieken kan worden geregeld via de status 'beschermd dorpsgezicht' en/of via wijziging van het bestemmingsplan. In het eerste geval dient die status natuurlijk wel in de nieuwe erfgoedverordening geregeld te worden.

Verder zijn we het niet eens met de conclusie dat het gedeeltelijk wijzigen van het vigerende bestemmingsplan, waarmee het behoud van karakteristieke waarden wordt geregeld, niet mogelijk is. Wij zijn er juist van overtuigd, dat op basis van het hiervoor genoemde onderzoek, gekeken zou kunnen worden op welke manier een betere bescherming van de cultuurhistorische gebiedskarakteristieken in het bestemmingsplan kan worden geregeld. Zo'n bestemmingsplanwijziging hoeft natuurlijk niet het hele bestaande bestemmingsplan overhoop te halen.

Dit sluit aan bij de nieuwe verplichting vanuit de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarin voortaan cultuurhistorische aspecten in bestemmingsplannen meegenomen moeten worden. Dat alleen al, maakt dat gekeken moet worden of dit in het betreffende bestemmingsplan voldoende geregeld is.

Uiteraard hebben we er geen bezwaar tegen als gekeken wordt in hoeverre aanscherping van het welstandsbeleid kan bijdragen aan de beoogde bescherming. Toch vinden we dat er serieus gekeken moet worden naar het bestemmingsplan, omdat daarmee een planologisch/juridisch kader wordt gecreëerd, dat betere waarborgen biedt dan een welstandsnota.

We hopen dat de gemeenteraad alsnog kiest voor de inhoudelijke benadering van de cultuurhistorische karakteristieke waarden van het gebied als geheel en dat de raad de mogelijkheid om te komen tot een beschermd dorpsgezicht en/of gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan serieus neemt. Op onze medewerking kunt u rekenen.

Dank u wel.