Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

In 2008 heeft de gemeenteraad van Castricum onderkend dat de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg een groeiend knelpunt vormt in de verkeersstructuur. Er volgt een verkenning van oplossingsmogelijkheden. Die verkenning leverde 17 varianten op. In januari 2012 hebben burgemeester en wethouders besloten om van de 17 er 7 nader te laten onderzoeken door ProRail en bureau Mocvares. De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens een raadsactiviteit op 10 mei j.l. gepresenteerd en na te lezen in het Werkboek Value Engineeringstudie Castricum Beverwijkerstraatweg. Er zijn uiteindelijk 3 voorkeursvarianten overgebleven, plus de niets-doen-variant. Bij de overgebleven oplossingsmodellen zit ook de zuidoostelijke randwegvariant met tunnel, met inbegrip van een tweetal verkorte varianten.

De Stichting is tegen alle zuidoostelijke randwegvarianten. Ondanks dat deze varianten tot de veronderstelde afname van het verkeer in een groot deel van Castricum zullen leiden, vindt zij de landschappelijke aantasting onaanvaardbaar.

  • De zuidoostelijke randweg (variant 15) brengt een scheiding aan tussen de cultuurhistorische relatie van provinciaal archeologisch monument Cronenburg met boerderij en de Oosterbuurt.
  • Dit bezwaar geldt ook voor de verkorte variant 15a. Deze scheiding is in strijd met het besluit van de gemeenteraad dat in het kader van het Bestemmingsplan Buitengebied er een conserverend beleid voor de oosterbuurt moet gelden. De 15b-variant doorsnijdt de Oosterbuurt zelf en brengt een ongewenste scheiding aan tussen het oude dorpscentrum en de buurtschap.
  • Bovendien doorsnijdt de zuidoostelijke randwegvariant de kavels van verschillende boerenbedrijven. Dit belemmert de bedrijfsvoering of bedreigt zelfs het voortbestaan van deze bedrijven.
  • De aanleg van de randweg vlak langs de mooie en groene afronding van de bebouwde kom van Castricum minimaliseert de beleefbaarheid van het buitengebied vanaf het Buitendijkspad.
  • Het weidegebied tussen Castricum en Uitgeest is in het provinciale natuurbeheerplan 2012 aangewezen als weidevogelkerngebied. Het betreffende gebied is binnen Noord-Holland één van de belangrijkste broedgebieden, o.a. van de grutto. Aanleg van de randweg, voor welke variant ook wordt gekozen, zal een ernstige verstoring met zich meebrengen./li>

Castricum ligt al ingeklemd tussen de spoorbaan, de verlengde Zeeweg en de Provinciale weg. De open relatie tussen het dorp Castricum en het zuidoostelijke weidegebied moet behouden blijven. In een reactie aan de gemeente Castricum heeft de Stichting laten weten voorstander te zijn van de westelijke voorkeursvariant 3. Het voordeel van deze variant is dat de aantasting van de open ruimte minimaal is omdat de weg met tunnel merendeels het tracé van de bestaande verharding volgt, een bundel vormt met de spoorbaan en voor een groot deel buiten bewoond gebied komt te liggen.