Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)
Er is veel te vertellen over de omgeving van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Voorzitter Aad de Wit heeft namens de stichting het woord gevoerd bij een raadsactiviteit over het toeristisch beleid in de gemeente Castricum. Hij reageerde daarbij op een initiatief van twee politieke partijen (CKenG en de Vrije Lijst). Een initiatief dat erop gericht is de gemeenteraad van Castricum te laten besluiten dat toerisme en recreatie 'leidend' zijn, als moet worden beslist over thema’s die daar betrekking op hebben. Deze reactie bestaat uit een aantal vragen die vooral ingaan op de afweging van belangen die worden toegekend aan het toeristische beleid voor de gemeente en haar inwoners, maar vooral voor haar ondernemers; belangen die geen of weinig rekening lijken te houden met de natuurlijke en cultuurhistorische waarden binnen de gemeente.

Onderstaand de tekst van de voorzitter.

Dames en heren,
Het is goed dat de gemeenteraad aandacht besteedt aan het gemeentelijk beleid op het gebied van toerisme en recreatie. Toerisme is voor de gemeente van groot belang omdat jaarlijks tienduizenden toeristen voor een langere of een kortere periode de gemeente bezoeken en gebruik maken van de voorzieningen die er zijn. Dit levert voor veel inwoners werkgelegenheid op.

De gemeente heeft ook veel te bieden voor toeristen en recreanten: zee, strand, duinen, polderlandschappen en een groot meer. Het is niet alleen deze combinatie, maar het zijn vooral  ook de specifieke waarden die een verdere groei van het toerisme mogelijk maken. Castricum is  één van de meest rijke gemeenten in de provincie op het gebied van archeologie  en ook het feit dat het historische landschap van het Oer-IJ nog goed zichtbaar is, maakt onze gemeente uniek. De presentatie van deze natuurlijke en cultuurhistorische waarden kan beter ontwikkeld worden. Daar wil onze stichting graag aan meewerken.
Waar echter voor gewaakt moet worden, is dat het kind  met het badwater wordt weggegooid. Als toeristische voorzieningen  de natuurlijke, landschappelijke en historische waarden gaan bedreigen, verliest Castricum juist haar specifieke aantrekkingskracht en daarmee belangrijke kansen op het gebied van toerisme en recreatie.
Binnen de gemeente zijn veel verschillende belangen in het spel, die allen vragen om voorrang. Het is juist de taak van het gemeentebestuur om al deze belangen te wegen en daarna verstandige besluiten te nemen. Het is goed als dit gebeurt vanuit een visie, maar het is niet goed als het bestuur één van die belangen leidend laat zijn bij haar beleid. Het voorstel om toerisme en recreatie leidend te laten zijn bij besluitvorming over thema's die daar betrekking op hebben, is in onze ogen een onzinnige stelling. Leidend moet zijn wat uit een integrale, ruimtelijke en/of financiële beoordeling blijkt.
Ook het voorstel om een kader te ontwikkelen waardoor het binnen de ruimtelijke ordening makkelijker wordt toeristische en recreatieve projecten te realiseren die door grote ontwikkelaars naar voren gebracht worden, lijkt ons niet goed. In de eerste plaats geldt in de bestuurlijke cultuur: gelijke monniken, gelijke kappen. Dus geen voorkeursbehandeling van grote projectontwikkelaars. Bovendien passen dergelijke grote ontwikkelingen niet in de visie van de gemeente met betrekking tot het buitengebied, zoals die is verwoord en verbeeld in de Kadernota.
Het ligt niet op onze weg  ons bezig te houden met de financiële aspecten van het gemeentelijk beleid, maar het lijkt ons dat er in deze tijd urgentere zaken zijn. We vinden de voorstellen in het raadsinitiatief ook nogal navrant, omdat we pas kortgeleden hoorden, dat het VVV/ANWB kantoor moet sluiten wegens korten van de gemeentelijke subsidie. En het is juist dit kantoor waar de kleinschalige recreatie baat bij heeft  en waar de rustzoekende recreant graag zijn informatie haalt.
Castricum, 15 november 2012
Aad de Wit, voorzitter
Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving.