Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Afgelopen zomer en najaar heeft het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) bagger gestort voor de oever van de Dorregeesterpolder in het Uitgeestermeer. Het ging om herstelwerkzaamheden van een eerder project dat mislukt was.

pb117574 kl copy1De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving is ontsteld over het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden. Achter de nieuw aangebrachte beschoeiing is een enorme puinhoop ontstaan, omdat er met de bagger een grote hoeveelheid puin is gestort. Het lijkt hier meer op een vuilstortplaats dan op een nieuw te ontwikkelen natuurgebied. Het RAUM heeft voor de aanvang van de werkzaamheden met stelligheid beweerd dat eerder gemaakte fouten tot inzicht en lering hadden geleid en dat men nu met zekerheid kon zeggen dat de werkzaamheden tot een goed resultaat zouden leiden.

baggerstort 27022013 met detail klAls het huidige resultaat moet getuigen van vakmanschap, dan is het RAUM daarover nog veel uitleg schuldig. Bovendien heeft het RAUM de belanghebbenden verzekerd dat het zou gaan om het storten van niet vervuilde bagger; echter bagger die een grote hoeveelheid puin bevat, mag men gerust vervuilde bagger noemen. Ook de beschoeiing ziet er slecht uit’, er beginnen nu al palen te verzakken. De vrees lijkt gerechtvaardigd dat na verloop van tijd de bagger met het zich daarin bevindende puin in het meer zal verdwijnen en voor de nodige verontreiniging van het water zal zorgen.
De Stichting heeft haar zorgen geuit en om maatregelen gevraagd in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Raad van de gemeente Uitgeest. Ook het RAUM is door de Stichting schriftelijk van haar ongenoegen op de hoogte gesteld.