Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Stichting Alkmaardermeeromgeving is niet blij met de ‘dozen’ in plan Duynkant in Castricum.

De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving heeft eind december haar inspraakreactie op het ter inzage gelegde plan Duynkant bij de gemeente Castricum ingediend. Haar reactie gaat in op het gehele gebied, Zanderij Zuid, dat westelijk van het station ligt en dat omsloten wordt door de Beverwijkerstraatweg, de begraafplaats en de Kramersweg. De Stichting staat negatief tegenover de dominante geplande bebouwing die afbreuk doet aan de omgeving. De Stichting waardeert de wijze waarop de landschappelijke inrichting van de Poort naar de Duinen is vormgegeven. Deze waardering geldt het golvend maaiveld, de duinbeplanting, de meerdere doorkijkjes van station naar de duinen en de wadi-achtige waterlopen. De Stichting geeft er echter de voorkeur aan om ook de huidige rechte sloten langs de begraafplaats en langs de weg om te zetten in de geplande wadi-achtige inbedding.

Geplande bebouwing past niet in de nieuwe omgeving.

Dozen in plan Duynkant CastricumIn de voorgestelde bebouwingen ziet de Stichting ongewenste tegenstellingen. Centraal in het beoogde golvende duinlandschap ligt het Archeologisch Informatie Centrum. Dit bezoekerscentrum ontleent haar vorm aan het bouwprincipe van de “ Oer IJ boerderij”. In de ogen van de Stichting is dit gebouw een parel aan de voet van de duinen. De met kleine duinen overdekte bedrijfsbebouwing, kort nabij de westelijke uitgang van het station, vormt als het ware een gastvrij langgerekt stationsplein, een prettige entree voor bezoekers. De villabebouwing daar boven en erachter daarentegen is te dominant. Dick Fopma, vrijwillig medewerker van de Stichting Alkmaardermeeromgeving :”Die bebouwing steekt qua vorm negatief af tegen de natuurlijke achtergrond van de duinen en het gecreëerde landschap. Deze villabebouwing (8 appartementen, 4 twee-onder-een-kapvilla's en 3 vrijstaande) voldoet niet aan de eisen die door de Raad in de kadernota Zanderij Zuid zijn vastgesteld .Deze eisen spreken over organische vormen, veel asymmetrie en een met het landschap meegaand silhouet. En als duidelijk uitgangspunt stelt de nota geen ‘dozen.’ De ontwerptekening laat een bebouwing zien die niet voldoet aan gestelde eisen, want het zijn wel dozen”.

Aanpassing bouwplan bepleit

De Stichting Alkmaardermeeromgeving is van mening dat dit voorgestelde bouwplan afbreuk doet aan het prachtige totaalbeeld van de Poort naar de Duinen. De stichting pleit voor een aanpassing van de bebouwingsvoorstellen conform de vastgestelde kadernota Zanderij Zuid.

Deze tekst is afkomstig uit het persbericht dat op 20 januari 2014 is uitgegeven.

Plan Duynkant Castricum