Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

De Stichting Alkmaardermeeromgeving is verontrust over het voornemen van de gemeente Castricum om een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van de bouw van een complex recreatiewoningen, vaak aangeduid als Landalpark, op een deel van de Zanderij te laten doen.

De Stichting vindt het instellen van een haalbaarheidsstudie door de Gemeente Castricum niet juist.

  • Het is een particulier plan

Het gaat hier niet om een gemeentelijk, maar om een particulier initiatief en de ontwikkelaar, Van Wijnen, dient zelf een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren en ook de kosten hiervoor te dragen.Hoogstens zou er sprake kunnen zijn van het instellen van een “wenselijkheidstudie”, die de vraag moet beantwoorden of de door Van Wijnen voorgestelde plannen wel wenselijk zijn voor de Gemeente Castricum.Van belang daarbij is ook, dat aangetoond wordt dat het project van groot openbaar belang is, zoals ook de provincie in haar commentaar stelt. Een openbaar belang waar de Stichting sterk aan twijfelt.

  • In strijd met bestemmingsplan

De plannen in strijd met het nog niet zo lang geleden vastgestelde bestemmingsplan en zijn de betrokken gronden niet in eigendom van Van Wijnen. Medewerking van de grondeigenaren, waar onder de provincie Noord-Holland, en aanpassing van het bestemmingsplan zijn nodig mocht er tot realisatie van het plan worden besloten. Het ligt dan ook voor de hand dat de firma Van Wijnen hierop zelf een haalbaarheidstudie zou richten. De uitkomst van een dergelijke studie had Van Wijnen waarschijnlijk al doen besluiten af te zien van een verdere ontwikkeling van het plan. Eerdere beleidsuitspraken van de gemeenteraad wijzen overigens ook in deze richting.

  • De Zanderij een pareltje

In de Kadernota Buitengebied in het coalitieakkoord wordt als basis voor het beleid met betrekking tot het buitengebied, de Zanderij genoemd als één van de “pareltjes van het Buitengebied”.

In die zelfde Kadernota wordt gewezen op de potenties voor natuur en landschap van de gebieden, die grenzen aan de binnenduinrand zoals de Zanderij. Kwelwater en verschraling van het beheer bieden hier mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Om deze reden ook is een deel van het gebied door de provincie aangewezen als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Deze natuurontwikkeling zou een overgangsvorm kunnen zijn tussen het Natura 2000 gebied van het Noord-Hollands Duinreservaat en het traditionele agrarische gebruik.

De Zanderij is een pareltje

  • PWN is ook tegen plannen

Ook het PWN wijst in haar reactie op de plannen op deze aspecten. De Zanderij zou volgens het PWN een belangrijke toekomstige rol kunnen spelen voor de realisatie van de Natura 2000 doelen m.b.t. de binnenduinrand.
In het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied uit 2010 wordt nog gewezen op het beeldbepalende aspect van de overgang van de duinrand naar het open agrarische gebied.

Het zal duidelijk zijn, dat bij bebouwing van het betreffende deel van de Zanderij dit aspect voor een groot deel verloren zal gaan.

  • Economische aspecten mogen niet domineren

De Stichting vreest dat uiteindelijk het noordelijke deel van de Zanderij ook opgeofferd zal worden aan vergelijkbare ontwikkelingen wanneer nadrukkelijk aandacht geschonken zal worden aan economische aspecten.
De Stichting Alkmaardermeeromgeving is geen voorstander van grootschalige recreatieve ontwikkelingen in het algemeen en zeker niet in het onderhavige deel van de Zanderij en hopen dan ook dat de gemeente Castricum bij de besluitvorming aan bovengenoemde aspecten aandacht zal schenken. Zij heeft dit middels een brief aan de gemeente laten weten.

Zanderijgebied Castricum