Klankbordgroep Duin en Bosch Castricum

Bijgewerkt 12 mei 2021

Kennemer Wonen ontwikkelt een nieuwbouwplan voor 48 sociale huurwoningen op de locatie van het voormalige gebouw De Clinghe op Duin en Bosch. Recentelijk is het voorlopig ontwerp afgerond.

Op 16 maart heeft een presentatie plaatsgevonden waarvoor alle bewoners van Duin en Bosch en ook de leden van de klankbordgroep een uitnodigingsbrief hebben ontvangen. Vanwege de Coronamaatregelen moest gekozen worden voor een digitale ontmoeting. Er waren ongeveer 35 deelnemers aan de sessie. Het ontwerp van de gebouwen en de inpassing in het duinlandschap zijn goed ontvangen. Als een buitenkamer maakt het amfitheater onderdeel uit van het plan. Als het bestemmingsplan is aangepast, de omgevingsvergunning is verleend en daarop geenbezwaarprocedures worden ingediend, kan begin 2022 met de bouw worden begonnen. De presentatie en een samenvatting van de avond is te vinden op de website van Kennemer Wonen.

Bijgewerkt april 2021

Ook in 2020 had de Stichting zitting in de klankbordgroep Duin en Bosch. Het doel hiervan is om constructief mee te denken over de ontwikkeling van de nog te bebouwen locaties in de cultuurhistorische parkomgeving. Behalve de restauratie/renovatie van de watertoren hebben in 2020 op landgoed Duin en Bosch geen bouwactiviteiten plaatsgevonden, mede als gevolg van de stikstofcrisis. Inmiddels is realisatie van een Herberg voor Herstel, een voorziening voor mensen met een complexe burn-out, een stuk dichterbij gekomen.

Het gebouw wordt aan beide zijden geflankeerd met 24 service-appartementen. Ook de bouw door Philadelphia van een zorg- en woongebouw voor mensen met een verstandelijke beperking begint realiteit te worden. Beide gebouwen komen aan de noordzijde van de watertoren. Ook is er enige beweging gekomen in de realisatie van 48 appartementen voor de sociale huursector op de locatie van De Clinghe. Daar komen twee mooi ontworpen gebouwen te staan met de kopse kanten naar de vijver voor het A-gebouw. Met deze situering wordt voorkomen dat de bouwmassa het A-gebouw gaat domineren. Het resultaat is dat alle gebouwen goed zullen aansluiten bij het monumentale karakter van het centrumgebied van Duin en Bosch. De gemeenten Castricum en Uitgeest zijn echter door de provincie op de vingers getikt. In het kader van de stikstofproblematiek zouden zij te gemakkelijk ontheffing verlenen. Het is afwachten of dit gevolgen heeft voor de voorgenomen bouwactiviteiten op Landgoed Duin en Bosch. Het gebied grenst immers aan het Noordhollands Duinreservaat, een Natura-2000 gebied. Er zijn nog vier deelgebieden die op invulling wachten.