Compensatie bomenkap door Tennet

September 2022

Het transformatorstation tussen Wijk aan Zee en Beverwijk is in aanbouw en gaat windenergie van zee aansluiten op het landelijke elektriciteitsnet. In februari 2019 is daarvoor 9,2 hectare bos gekapt. Met de kap trad automatisch een herplantverplichting in werking. De herplant met streekeigen soorten zou begin maart 2022 gerealiseerd moeten zijn. Tennet liep echter tegen het probleem aan dat er in de directe omgeving van het transformatorstation geen ruimte was om zoveel bos te herplanten. Daarom zocht de netbeheerder samenwerking met duinbeheerder en drinkwaterproducent PWN. Tennet betaalt PWN om daarmee enkele grote natuurprojecten te realiseren ter compensatie van bomenkap door Tennet. PWN heeft inmiddels het natuurproject De Vlotter in Heemskerk gerealiseerd. Andere projecten in ontwikkeling zijn Zanderij-Noord in Castricum en de omgeving van Chateau Marquette in Heemskerk. 

Om de plannen volledig te kunnen realiseren, waaronder Zanderij-Noord, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitstel van herplantplicht verleend aan Tennet tot februari 2025.
(Verkorte versie van een artikel in NHD Dagblad Kennemerland, 21 maart 2022)