Bouwproject Startingweg, Akersloot

Het woningbouw project Startingweg dreigde vertraging op te lopen, omdat het gebied valt binnen de geluids- en risicocontour van luchthaven Schiphol. Het plan omvat 73 woningen tussen de Startingerweg, de Delving en de Hoocamp, aan de zuidkant van Akersloot.

De hele zuidkant van Akersloot valt in dit beperkingengebied. Woningbouw buiten het bestaande bebouwde gebied is daar alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Er moet in zo’n gebied een afweging worden gemaakt tussen de noodzaak van woningbouw en de geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s die het vliegverkeer met zich meebrengt. Om te mogen bouwen moet een aanvraag voor een ‘verklaring van geen bezwaar’ worden ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De gemeente Castricum heeft die aanvraag gedaan en door ILT is inmiddels zo’n verklaring afgegeven. Het bouwplan ziet er goed uit, met volop waterpartijen. Een voorbeeld van een goed bouwplan dat kwaliteit aan de omgeving toevoegt.

Vroeger was het strandwallensysteem van Akersloot herkenbaar aan de akkerlanden. Dat landgebruik heeft in de loop van de tijd plaatsgemaakt voor bebouwing. Nu zijn de strandwallen vooral herkenbaar door de bebouwing. Bebouwing buiten de strandwallen is voor de Stichting taboe. Helaas is voor dat de de Stichting opgericht is een deel van de Binnengeesterpolder wel bebouwd. Het resterende deel (ten noorden van de Sluisweg) is inmiddels door de provincie aangemerkt als ‘bijzonder provinciaal landschap’. Dit is zeer naar de zin van de Stichting, maar tegen de zin van de gemeente Castricum, omdat daar niet gebouwd mag worden.

Informatie gemeente Castricum: https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/startingerweg-woningbouw-in-akersloot